menu

​ NEO ECO FRIENDLY

Minimal Water Waste การลดปริมาณน้ำเสียในกระบวนการผลิตให้มีน้อยที่สุด คืนสู่สภาพแวดล้อมอย่างดีที่สุด ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานสูง​
Energy Saving ดำเนินการติดตั้งระบบ Solar cell และระบบ Inverter กับ Motor ที่มีกำลังขับสูง ในการควบคุมรอบการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ เครืองจักรต่าง ๆ​
ระบบอาคารคัดแยกขยะที่ทันสมัย​
หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับนีโอ แฟคทอรี่