menu

NEO LEARNING CENTER

R&D CENTER ศูนย์รวมของการเรียนรู้ในหลากหลายด้านที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Premiumization เพื่อยกระดับมาตรฐานไปสู่สากล โดยทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมแผนพัฒนา R&D Center ให้มีระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย รองรับการขยายตัวของตลาดสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging Development) ที่สะดวกต่อการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพของคนไทยสู่ตลาดนานาชาติ

หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับนีโอ แฟคทอรี่