menu

นโยบาย มาตรฐาน และรางวัลที่ได้รับของ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

3 พฤศจิกายน 2564

นโยบาย มาตรฐาน และรางวัลที่ได้รับของ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

นโยบาย (Policy)

1.นโยบายคุณภาพ ประกาศไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุคการแข่งขันด้านคุณภาพ จากความมุ่งมั่นนี้ทางบริษัทจึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและเอื้ออำนวยปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพสินค้า จึงได้กำหนดเป็นนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “นวัตกรรมก้าวหน้า สินค้าก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพ เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง”

2.นโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการกิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงาน ในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1) บริษัทฯจะดำเนินการควบคุมและจัดการของเสียจากกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก “3Rs” ได้แก่ Reduce Reuse Recycle

2) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้

3) สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานภายในองค์กรและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้รับทราบและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

3.นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

 ด้วยความห่วงใยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1) ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบของพนักงานทุกคน และต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ในเวลาที่ปฏิบัติงาน

2) พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือตามโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ

3) หัวหน้างานทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังความตระหนักในด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน และกำกับ ดูแล ปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

4) บริษัทฯ จะสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5) บริษัทฯ จะติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

  มาตรฐานต่างๆ

1. มาตรฐาน GMP ของเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย

1) มาตรฐาน GMP ASEAN Cosmetic จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานสากลที่ได้เป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นหลักเกณฑ์วิธีการในการผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ผลิตสามารถนำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับผู้ผลิต นอกจากนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออก และเป็นการรับรองว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2) มาตรฐาน GMP For Hazardous Substances จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยเป็นการรับรองขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่มั่นใจแก่ผู้บริโภค

2. มาตรฐาน ISO9001:2015

มาตรฐาน ISO9001:2015 Quality Management system หรือ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ใช้สำหรับบริหารกระบวนการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ระบบ ISO9001:2015 โดยได้รับการรับรองจาก SGS Thailand Limited และอยู่ภายใต้การรับรองระบบงานของ United Kingdom Accreditation Service หรือ UKAS อันเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 แสดงถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิผลของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นสูงสุดว่าบริษัทมีกระบวนการต่างๆ ในการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อเป็นระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในองค์กร มีความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจอันสูงสุด

3. มาตรฐาน ISO14001:2015

        มาตรฐาน ISO14001:2015 Environmental Management Systems หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรฐานสากล สำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ระบบ ISO14001:2015 โดยได้รับการรับรองจาก SGS Thailand Limited และอยู่ภายใต้การรับรองระบบงานของ United Kingdom Accreditation Service หรือ UKAS เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

4. Green Industry Level 3

ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากจำนวนประชากรมนุษย์ และเทคโนโลยีมาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้น การทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ปัญหาดังกล่าว จึงต้องให้ความใส่ใจ และรักษารวมถึงป้องกันสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิต สินค้าอุปโภคสัญชาติไทยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้มีการศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาโดยได้เข้าร่วม โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง, การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพความมุ่งมั่น ใส่ใจ ความจริงใจและความร่วมมือกันของบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ที่ร่วมมือกับชุมชน โดยผลตอบแทนความภูมิใจในครั้งนี้ทางบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 หรือ ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถือเป็นความภาคภูมิใจทีได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

5. รางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563 สาขา สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประเภททั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการคัดเลือกว่า เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาสถานประกอบการ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนา หรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นต่อไป

หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับรางวัลและเกียรติประวัติ