สมัครงาน

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค ภายใต้ Product Branding : Fineline,Smart,D-nee,Tomi,Tros, Eversense,Vivite,Genie และ Benice
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ การใช้งานเครื่องมือ GC,HPLC 
จัดทำ/หาวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ Unknown โดยใช้เครื่องมือ GC , HPLC 

ซ่อมแซม ตรวจเช็ค หม้อไอน้ำ(Boiler) และระบบน้ำ(RO , DI)
บำรุงรักษา ดูแลระบบต้นกำลัง

สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักและภาษาอังกฤษ
Sourcing วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวางแผนการสั่งซื้อต่างประเทศ
ติดต่อและจัดหา Select Suppliers รายใหม่ สอบถามข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งวิธีการจัดส่งสินค้า ราคาสินค้า รวมถึงขอตัวอย่างสินค้า ตัวอย่างเพื่อพิจารณาและประเมินจัดซื้อจัดจ้าง select suppliers
มีประสบการณ์นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่าน Shipping , Freight Forwarder
สั่งซื้อติดตามสินค้า วางแผนฯ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจรจาต่อรองในเรื่องของสัญญา Negotiate Contracts

จัดทำข้อมูลและเอกสารด้านระบบคุณภาพ(KPI,GMP,ISO) ในส่วนงานของฝ่ายบุคคล(HR)
ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในเรื่องระบบคุณภาพของฝ่ายบุคคล(HR)
จัดทำบันทึกวาระการประชุมของฝ่ายบุคคล(HR)

ดูแลรับผิดชอบงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
จัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
จัดทำสถิติ การเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข