ผลงานและรางวัล

ด้วยความมุ่งมันพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
ยืนยันด้วยระบบควบคุณคุณภาพและ ผลงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
GMP หรือ Good Manufacturing Practice ระบบประกันคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองโดย อย. กระทรงสาธารณสุข
CSR-DIW หรือโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับได้อย่างยั่งยืน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม