menu

Quality Control Officer

  • บริษัท นีโอ สำนักงานใหญ่
  • 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการผลิต

• รับและตรวจสอบแผนการผลิตประจำสัปดาห์

• ตรวจสอบแผนการประกอบชุดสินค้าจัดรายการพิเศษประจำเดือน

• รับและตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการผลิต

• จัดทำตัวอย่างมาตรฐานของสินค้าสำเร็จรูป(FG Standard Sample)

• รับ, ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าและเอกสารการประกอบชุดสินค้าประกอบชุดจัดรายการพิเศษ

• รับ, ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมตัวอย่างสินค้าและเอกสารการประกอบชุดสินค้าประกอบชุดจัดรายการพิเศษ

2. จัดทำรายงานและการออกเอกสาร

• รวบรวมและจัดทำรายงานประจำวันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบรรจุภัณฑ์ และปัญหาระหว่างการบรรจุ

• รวบรวมและจัดทำรายงานประจำวัน จำนวนสินค้าสำเร็จรูปที่พบปัญหาและสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกลูกค้าส่งกลับคืนเนื่องจากพบปัญหาด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและบรรจุภัณฑ์

• จัดทำมาตรฐานสินค้า และการจำแนกข้อบกพร่องในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป

3. ทวนสอบการทำงานของพนักงานตรวจสอบระหว่างบรรจุ

• ทวนสอบการทำงานของพนักงานตรวจสอบระหว่างบรรจุระดับปฏิบัติการ

4. ดำเนินการกับปัญหาระหว่างการบรรจุ

• ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบปัญหา ร่วมค้นหาสาเหตุและแนวทางการป้องกันกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

5. การอนุมัติผลการตรวจสอบสินค้าระหว่างบรรจุและสินค้าสำเร็จรูป

• ทำการตรวจสอบและอนุมัติผลการตรวจสอบสินค้าระหว่างบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปอนุมัติปล่อยผ่านสินค้าสำเร็จรูป

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์, บรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

• มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและการเจรจา มีทัศนคติที่ดี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน

สำนักงานใหญ่

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด 888 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

สมัครตำแหน่งนี้

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Student Internship

24 สิงหาคม 2565

  • บริษัท นีโอ สำนักงานใหญ่
  • 10 อัตรา

QA/QC Leader

0 0

  • บริษัท นีโอ สำนักงานใหญ่
  • 4 อัตรา